3 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Bai kiem tra family and friends 2 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

3 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án theo giáo trình Family and Friends 2 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2 năm 2022 – 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 2 khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Chân trời sáng tạo số 1

Exercise 1: Complete

is

are

1. These _______ my pens.

2. That _______ a peg.

3. This ______ my new book.

4. Those _______ their schoolbags

5. That ______ his ruler

Exercise 2: Look at the pictures and complete the words

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

1. _ _ _ r d

2. p _ _ _ a

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends

3. w _ t _ h TV

4. _ i _

Exercise 3: Underline the correct word

1. He (like/ likes/ doesn’t) sweets.

2. What (do/ does/ don’t) she like?

3. She (don’t/ doesn’t/ hasn’t) like nuts

4. My brother (have/ haves/ has) got a new bag

5. What (do/ does/ doesn’t) you like?

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. Have/ sandwich/ you/ a/ got/ ?

__________________________________________________

2. haven’t/ No/ ,/ we

__________________________________________________

3. train/ the/ The/ is/ bed/ on/ ./

__________________________________________________

4. little/ Can/ ride/ sister/ your/ bike/ a/ ?/

__________________________________________________

5. Monday/ What/ we/ have/ on/ got/ ?

__________________________________________________

Xem đáp án chi tiết tại: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Family and Friends số 1

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 family and friends có đáp án số 2

I. Read and match.

1. What is this? A. My name is My Le. 2. Is that your ball? B. Yes, it is. 3. What is your name? C. It is on the bed. 4. Is he a student? D. It is a kite. 5. Where is your teddy bear? E. No, he isn’t.

II. Fill the blank.

a/ an/ is/ yes/ hand/

1. This is my _____. There are five fingers.

2. It’s ____ eraser.

3. Is this Tom? – _____, it is.

4. There is _____ pen on the table.

5. Where _____ your book?

III. Reorder.

1. that/ eraser/ Is/ an/ ?/

________________________

2. isn’t/ No, / it/ ./

________________________

3. doll/ Where/ your/ is/ ?/

________________________

4. under/ It’s/ box/ the/ ./

________________________

5. a/ teacher/ is/ She/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 – D; 2 – B; 3 – A; 4 – E; 5 – C;

Giải thích

1. “What is this?” nghĩa là “Đây là cái gì?”

=> trả lời “It’s + a/an + (đồ vât)”

2. “Is that a ball?” nghĩa là “Kia có phải là quả bóng không?”

=> trả lời Yes hoặc No

3. “What is your name?” nghĩa là “Tên bạn là gì?”

=> trả lời “My name is + (tên)”

4. “Is he a student?” nghĩa là “Anh ấy có phải là sinh viên không?”

=> trả lời Yes hoặc No

5. “Where is your teddy bear?” nghĩa là “Gấu bông của bạn ở đâu?”

=> trả lời vị trí cụ thể của con gấu bông

II. Fill the blank.

1 – hand; 2 – an; 3 – Yes; 4 – a; 5 – is;

III. Reorder.

1 – Is that an eraser?

2 – No, it isn’t.

3 – Where is your doll?

4 – It’s under the box.

5 – She is a teacher.

Đề thi học kì 1 family and friends 2 có đáp án số 3

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There is an example.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

III. Order the words. There is one example.

0. She’s / student. / a/

She’s a student.

1. my / It’s / ice cream. / brother’s

______________________________

2. isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. slide. / It’s / the / under

_______________________________

4. your / teddy bear? / Where’s

_______________________________

5. is / This / my / mom.

_______________________________

6. a / He’s / farmer.

_______________________________

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.There are two examples.

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2

ĐÁP ÁN

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There are two examples.

1 – V; 2 – X; 3 – V; 4 – X

Giải thích

1. Đây là búp bê của tôi

=> Đúng vì là hình con búp bê

2. Đây là tàu hỏa của tôi

=> Sai vì là hình ô tô

3. Đây là cái diều của tôi

=> Đúng vì là hình cái diều

4. Đây là con gấu bông của tôi

=> Sai vì là hình yo-yo

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.

1 – hand; 2 – eyes; 3 – doll; 4 – car

III. Order the words. There is one example.

1 – It’s my brother’s ice-cream.

2 – She isn’t a teacher.

3 – It’s under the slide.

4 – Where’s your teddy bear?

5 – This is my mom.

6 – He’s a farmer.

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.There are two examples.

1 – pool

2 – ball

3 – duck

4 – doll

5 – kite

6 – four

Trên đây là Đề kiểm thi tiếng Anh học kì 1 lớp 2 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]