Câu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Bài tập toán lớp 5 trang 90 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Đề bài

1. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm

a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là……………

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là:…………

2. Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vường là:……………….

Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vường là:……………….

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là: ……………;……………..

Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là…………….;…………..

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có ……………..cây cam

Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có ……………..cây chanh

3. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu:

({3 over 4} = {{75} over {100}} = 75,{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}};,,,,,{{480} over {600}} = {{80} over {100}} = 80{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

a) ({1 over 2} = ……………….)

b) ({3 over 5} = ………………)

c) ({{36} over {200}} = ………………)

d) ({{84} over {300}} = …………..)

4. Viết thành phân số tối giản (theo mẫu)

Mẫu:

(75{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}}, = {{75} over {100}} = {3 over 4})

a) 5% = …………………..

b) 10% = ………………..

c) 15% = ……………….

d) 30% = …………………

Đáp án

1. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 94 sản phẩm đạt chuẩn và 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

Viết tỉ số phần trăm thích hợp vào chỗ chấm

a) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là ({{94} over {100}})

b) Tỉ số phần trăm giữa số sản phẩm không đạt chuẩn và tổng số sản phẩm của nhà máy là: ({6 over {100}})

2. Một vườn có 500 cây, trong đó có 300 cây cam và 200 cây chanh

a) Tỉ số giữa số cây cam và số cây trong vườn là: ({{300} over {500}})

Tỉ số giữa số cây chanh và số cây trong vường là: ({{200} over {500}})

b) Các tỉ số trên viết dưới dạng số thập phân là: ({{60} over {100}};,{{40} over {100}})

Các tỉ số trên viết dưới dạng tỉ số phần trăm là 60%40%

c) Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 60 cây cam

Trung bình cứ 100 cây trong vườn thì có 40 cây chanh

3. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu:

({3 over 4} = {{75} over {100}} = 75,{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}};,,,,,{{480} over {600}} = {{80} over {100}} = 80{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

a)

({1 over 2} = {{50} over {100}} = 50{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

b) ({3 over 5} = {{60} over {100}} = 60% )

c)

({{36} over {200}} = {{18} over {100}} = 18{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

d)

({{84} over {300}} = {{28} over {100}} = 28{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}})

4. Viết thành phân số tối giản (theo mẫu)

Mẫu:

(75{raise0.5exhbox{$scriptstyle 0$}kern-0.1em/kern-0.15emlower0.25exhbox{$scriptstyle 0$}}, = {{75} over {100}} = {3 over 4})

a) (5% {rm{ }} = {rm{ }}{5 over {100}} = {1 over {20}})

b) (10% {rm{ }} = {{10} over {100}} = {1 over {10}})

c) (15% {rm{ }} = {{15} over {100}} = {3 over {20}})

d) (30% {rm{ }} = {{30} over {100}} = {3 over {10}})

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Toán 5 – Xem ngay

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]