50 bài tập Các cụm động từ phrasal verb có đáp án

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Bài tập về phrasal verb lớp 12 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Bài tập Các cụm động từ phrasal verb có đáp án

I. Lý thuyết cách làm Các cụm động từ phrasal verb

1. Định nghĩa Cụm động từ là gì?

Cụm động từ (Phrasal verbs) là sự kết hợp giữa một động từ và một từ nhỏ (particle). Từ nhỏ, particle(s), này có thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai:

Ex: The rich man gave away most of his fortune.

(Người giàu có ấy tặng hầu hết tài sản của ông ta cho người nghèo.)

2. Bảng cụm động từ Tiếng Anh đầy đủ

STT TỪ VỰNG NGHĨA 1 Beat one’s self up tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng mysel, yourself, himself, herself…) 2 Break down bị hư 3 Break in đột nhập vào nhà 4 Break up with s.o chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó 5 Bring s.th up đề cập chuyện gì đó 6 Bring s.o up nuôi nấng (con cái) 7 Brush up on s.th ôn lại 8 Call for sth kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó 9 Carry out thực hiện (kế hoạch) 10 Catch up with s.o theo kịp ai đó 11 Check in làm thủ tục vào khách sạn 12 Check out làm thủ tục ra khách sạn 13 Check sth out tìm hiểu, khám phá cái gì đó 14 Clean s.th up lau chùi 15 Come across as có vẻ (chủ ngữ là người) 16 Come off tróc ra, sút ra 17 Come up against s.th đối mặt với cái gì đó 18 Come up with nghĩ ra 19 Cook up a story bịa đặt ra 1 câu chuyện 20 Cool down làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật) 21 Count on s.o tin cậy vào người nào đó 22 Cut down on s.th cắt giảm cái gì đó 23 Cut off cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính 24 Do away with s.th bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó 25 Do without s.th chấp nhận không có cái gì đó 26 Dress up ăn mặc đẹp 27 Drop by ghé qua 28 Drop s.o off thả ai xuống xe 29 End up có kết cục = wind up 30 Figure out suy ra 31 Find out tìm ra 32 Get along/get along with s.o hợp nhau/hợp với ai 33 Get in đi vào 34 Get off xuống xe 35 Get on with s.o hòa hợp, thuận với ai đó 36 Get out cút ra ngoài 37 Get rid of s.th bỏ cái gì đó 38 Get up thức dậy 39 GET AWAY WITH hoát khỏi sự trừng phạt 40 GET ON TO iên lạc với ai đó 41 GET ROUND TO cần thời gian để làm gì 42 GO DOWN WITH bị ốm 43 GO IN FOR làm điều gì vì bạn thích nó 44 Give up s.th từ bỏ cái gì đó 45 Go around đi vòng vòng 46 Go down giảm, đi xuống 47 Go off reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom) 48 Go on tiếp tục 49 Go out đi ra ngoài, đi chơi 50 Go up tăng, đi lên 51 Grow up lớn lên 52 Give away cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật 53 Give st back trả lại 54 Give in bỏ cuộc 55 Give way to nhượng bộ , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai 56 Give up từ bỏ 57 Give out phân phát , cạn kịêt 58 Give off toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị) 59 Help s.o out giúp đỡ ai đó 60 Hold on đợi tí 61 Keep on doing s.th tiếp tục làm gì đó 62 Keep up sth hãy tiếp tục phát huy 63 Let s.o down làm ai đó thất vọng 64 Look after s.o chăm sóc ai đó 65 Look around nhìn xung quanh 66 Look at sth nhìn cái gì đó 67 Look down on s.o khinh thường ai đó 68 Look for s.o/s.th tìm kiếm ai đó/ cái gì đó 69 Look forward to something/Look forward to doing something mong mỏi tới sự kiện nào đó 70 Look into sth nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó 71 Look sth up tra nghĩa của cái từ gì đó 72 Look up to s.o kính trọng, ngưỡng mộ ai đó 73 Make s.th up chế ra, bịa đặt ra cái gì đó 74 Make up one’s mind quyết định 75 Move on to s.th chuyển tiếp sang cái gì đó 76 Pick s.o up đón ai đó 77 Pick s.th up lượm cái gì đó lên 78 Put s.o down hạ thấp ai đó 79 Put s.o off làm ai đó mất hứng, không vui 80 Put s.th off trì hoãn việc gì đó 81 Put s.th on mặc cái gì đó vào 82 Put sth away cất cái gì đó đi 83 Put up with s.o/ s.th chịu đựng ai đó/ cái gì đó 84 Run into s.th/ s.o vô tình gặp được cái gì / ai đó 85 Run out of s.th hết cái gì đó 86 Set s.o up gài tội ai đó 87 Set up s.th thiết lập, thành lập cái gì đó 88 Settle down ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó 89 Show off khoe khoang 90 Show up xuất hiện 91 Slow down chậm lại 92 Speed up tăng tốc 93 Stand for viết tắt cho chữ gì đó 94 Take away (take sth away from s.o) lấy đi cái gì đó của ai đó 95 Take off cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..) 96 Take s.th off cởi cái gì đó 97 Take up bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học) 98 Talk s.o in to s.th dụ ai làm cái gì đó 99 Tell s.o off la rầy ai đó 100 Turn around quay đầu lại 101 Turn down vặn nhỏ lại 102 Turn off tắt 103 Turn on mở 104 Turn sth/s.o down từ chối cái gì/ai đó 105 Turn up vặn lớn lên 106 Wake up đánh thức ai dậy 107 Warm up khởi động 108 Wear out mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì có nghĩa là bị mòn) 109 Work out tập thể dục, có kết quả tốt đẹp 110 Work s.th out suy ra được cái gì đó

II. Bài tập Các cụm động từ phrasal verb

Bài tập 1: Chọn cụm đồng từ để điền vào những câu sau: go on / pick up / come back / come up with / go back / find out / come out / go out / point out / grow up / turn out / come in(to) / take on.

1. Could you ____________________________ (think of an idea) a better idea?

2. She ____________________________ (showed / mentioned) that the stock rose as high as $16 in April.

3. I ____________________________ (went to an event) for dinner with my colleagues last night.

4. He ____________________________ (entered a place where the speaker is the kitchen and made some tea.

5. George ____________________________ (become an adult) in a village.

6. As I arrived, he ____________________________ (appeared from a place) of the door.

7. She ____________________________ (got something from a place) some dinner on the way home.

8. At the end of the film, it ____________________________ (in the end we discovered) that John was a good guy.

9. How are you ()__________ at your new job?

10. It took her a long time to __________ such a terrible accident.

Đáp án:

1. come up with

2. pointed out

3. went out

4. came into

5. grew up

6. came out

7. picked up

8. turned out

9. getting on

10. get over

Bài tập 2: Chọn các cụm động từ tốt nhất cho các câu sau

1. He ( came up with/ came into/ went back) a solution.

2. Could you (point out/ find out/ turn out) what time we need to arrive?

3. Many children ( come up / come down/ come to) with an ear infection even before their first birthday.

4. Most people (get up/ get out/ get over) a cold within two weeks.

5. I can’t wait to (get back/ get off/ get rid of) that ugly old couch.

6. I can’t believe who (drop out/ dropped in/ come in) on us last night.

7. He couldn’t (get along with/ get well/ get over) his mother-in-law.

8. I guess we need to (go over/ go through/ go up) the whole song a few more times.

9. She is glad they (look up to/ look down on/ look for) her.

10. I’m sorry, but you can’t (makeup/ made by/ marked down) that test you missed.

Đáp án:

1. came up with

2. find out

3. come down

4. get over

5. get rid of

6. dropped in

7. get along with

8. go through

9. look up to

10. make up

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

1. I wish I hadn’t said it. If only I could …………………

A. turn the clock round

B. turn the clock down

C. turn the clock back

D. turn the clock forward

2. I just took it ………………… that he’d always be available.

A. into account

B. for granted

C. into consideration

D. easy

3. My car is getting unreliable; I think I’ll trade it ………………… for a new one.A. in

B. off

C. up

D. away

4. Anne persisted ………………… her search for the truth about what had happened.A. on

B. about

C. at

D. In

5. The old houses were ………………… down to make way for a block of flats.A. banged

B. put

C. hit

D. knocked

6. I accidentally ………………… Mike when I was crossing a street downtown yesterday.A. caught sight of

B. kept an eye on

C. paid attention to

D. lost touch with

7. My mother told me to ………………… for an electrician when her fan was out of order.

A. send

B. write

C. rent

D. turn

8. It is very important for a firm or a company to keep ………………… the changes in the market.A. pace of

B. track about

C. touch with

D. up with

9. The forecast has revealed that the world’s reserves of fossil fuel will have ………………… by 2015.A. taken over

B. caught up

C. used off

D. run out

10. Even if you are rich, you should save some money for a ………………… day.A. windy

B. rainy

C. foggy

D. snowy

11. We ………………… with a swim in the lake.A. gave in

B. cooled off

C. got out

D. took up

12. They’re staying with us ………………… the time being until they can afford a house.A. during

B. for

C. at

D. in

13. Since he failed his exam, he had to ………………… for it again.A. take

B. sit

C. make

D. pass

14. “Why don’t you sit down and …………………?”A. make yourself at peace

B. make it your own home

C. make yourself at home

D. make yourself at rest

15. He never lets anything ………………… him and his weekend fishing trip.A. come among

B. come between

C. come up

D. come on

16. The Second World War ………………… in 1939.A. turned up

B. took out

C. brought about

D. broke out

17. “We’d better ………………… if we want to get there in time.”A. take up

B. put down

C. speed up

D. turn down

18. I could not ………………… the lecture at all. It was too difficult for me.A. make off

B. take in

C. get along

D. hold on

19. My mother had to work 12 hours a day in a factory just to ………………….A. tighten the belt

B. make ends meet

C. call it a day

D. break the ice

20. He is coming ………………… a cold after a night out in the rain.A. across with

B. down with

C. away from

D. up with

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. D

5. D

6. A

7. C

8. D

9. D

10. B

11. B

12. B

13. B

14. C

15. B

16. D

17. C

18. B

19. B

20. B

Bài tập 4: Hoàn thành câu bằng cách dùng phrasal verb thích hợp

1. Could you ………. this application form, please?

2. I’ll never talk to you again. We ……….!

3. If you don’t ………., we can’t hear you.

4. I’m tired because I ………. too late last night.

5. The plane ………. late because of the bad weather.

6. Let’s go to the airport to ………. them ……….

7. The plane doesn´t ………. till 5 o´clock.

8. He was sleeping soundly when the alarm clock ……….

9. The meeting has been ………. till next month.

10. Don’t forget to ………. all the lights when you leave.

Đáp án:

1. fill in

2. are through

3. speak up

4. stayed out

5. takes off / took off

6. see them off

7. take off

8. went off

9. put off

10. turn off

Bài tập 5: Nối phrasal với nghĩa đúng của nó

1. put off

2. call off

3. look up

4. go off

5. carry on

6. turn off

a. cancel

b. switch off

c. postpone

d. continue

e. explode

f. check

Đáp án:

1. put off – postpone

2. call off – cancel

3. look up – check

4. go off – explode

5. carry on -continue

6. turn off – switch off

Bài tập 6: Chọn phrasal verb thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn

John and David’s flight home from Amsterdam was at nine in the morning. They hadarranged to meet with John’s friend Mark at half-past six but Mark arrived at the hotelalmost half an hour late – that, however, was just the beginning of their problems. Onthe way from the hotel to the airport, their car (1) …………….. in the middle of a busyintersection, causing a traffic jam. Then, David realized that he had left his mobile phonein the hotel, but it was too late for them to (2) ……………… When they arrived at theairport, they had just enough time to (3) …………….., go through passport controland security check and (4) …………….. the plane. The plane (5) …………….. veryshortly after that and eight hours later, they landed in New York, but they couldn’t (6)…………….. the plane because there was a problem on the runway. They felt a jet lagand finally, forty-five minutes after landing, they (7) ………………

Đáp án:

1. broke down

2. turn back

3. check-in

4. get on

5. took off

6. get off

7. got off

Bài tập 7: Điền cụm động từ thích hợp vào chỗ trống

Hi! Is Mr. Knight in? ………., I’ll call him.

Excuse me, could I ………. this dress, please?

How are you ………. at college?

Are you still ………. with your tennis lessons?

It was a bit chilly, so she ………. her jacket.

The kind of housework I hate most is ……….

If he rings back, just ……….

I didn’t know that word, so I ………. it ………. in a dictionary.

Don’t ……….. You can do it if you try hard.

When I ………. in the middle of the night, I had some temperature.

Đáp án:

1. hold on

2.try on

3. getting on

4. carrying on

5. put on

6. put on

7. hang up

8. looked it up

9. give up

10. woke up

Bài tập 8: Điền phrasal verb thích hợp dựa vào nghĩa của nó

……………. your shoes. (remove)

Somebody has to ……………. the baby. (take care of

Does she want to ……………. the truth? (discover)

Where can I ……………. the sweater? (see if it fits)

……………. (be quick)

Why don’t you ……………. ? (take a seat)

I will ……………. the train now. (enter)

……………. the word in a dictionary. (consult a dictionary)

I want to ……………. the form. (complete)

The firemen ……………. the fire. (extinguish)

Đáp án:

1. take off

2. look after

3. find out

4. try on

5. hurry up

6. sit down

7. get on

8. look up

9. fill in

10. put out

Bài tập 9: Chọn từ trong bảng và hoàn thành những câu sau

I ……………. seeing my friends again.

I’m afraid, we have ……………. of apple juice. Will orange juice do?

Your website has helped me a lot to keep up the good work.

A friend of mine has ……………. her wedding.

His mother can’t ……………. his terrible behavior anymore.

As an excuse for being late, she ……………. a whole story.

I got ……………. by his enthusiasm.

I just can’t ……………. my mobile. I always keep it with me.

She was very sad because her father ……………. last week.

Đáp án:

1. break out

2. look forward to

3. run out

4. keep up

5. called off

6. put up with

7. made up

8. carried away

9. do without

10. passed away

Xem thêm các dạng bài tập Tiếng Anh hay, chi tiết khác:

Bài tập Would like có đáp án

Bài tập Cấu trúc Not Until và Only When có đáp án

Bài tập Cấu trúc Prefer, Would Prefer, Would Rather có đáp án

Bài tập Tính từ ghép có đáp án

Bài tập Đại từ bất định có đáp án

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]