Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Lời bài hát tay trái chỉ trăng hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè – Tát Đỉnh Đỉnh 萨顶顶

Lời bài hát Tay trái chỉ trăng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

左手握大地右手握著天 zuǒshǒu wò dàdì yòushǒu wò zhe tiān chủa sẩu ua ta ti dâu sẩu ua chưa then Tay trái nắm lấy đất, tay phải nắm lấy trời

掌纹裂出了十方的闪电 zhǎng wén liě chū le shífāng de shǎndiàn chảng uấn liể tru lơ sứ phang tơ sản ten Đường chỉ tay nứt ra ánh chớp mười phương

把时光匆匆兑换成了年 bǎ shíguāng cōngcōng duìhuàn chéng le nián pả sứ quang trung trung tuây hoan trấng lơ nén Đem thời gian vội vã đổi thành năm

三千世如所不见 sān qiān shì rú suǒ bùjiàn xan tren sư rú xủa pu chen Ba ngàn đời như chưa từng gặp

左手拈着花右手舞著剑 zuǒshǒu niān zhe huā yòushǒu wǔ zhe jiàn chủa sẩu nen chưa hoa dâu sẩu ủ chưa chen Tay trái nhặt cánh hoa, tay phải vung kiếm múa

眉间落下了一万年的雪 méi jiàn luò xià le yī wànnián de xuě mấy chen lua xe lơ i oan nén tơ xuể Giữa đôi lông mày rơi xuống bông tuyết vạn năm

一滴泪啊啊啊 yī dī lèi ā ā ā i ti lây a a a Một giọt lệ

那是我啊啊啊 nà shì wǒ ā ā ā na sư ủa a a a Đó là tôi

左手一弹指右手弹著弦 zuǒshǒu yī tánzhǐ yòushǒu tán zhe xián chủa sẩu i thán chử dâu sẩu thán chưa xén Tay trái đặt lên dây đàn, tay phải gảy đàn

舟楫摆渡在忘川的水间 zhōují bǎidù zài wàng chuān de shuǐ jiàn châu chí pải tu chai oang troan tơ suẩy chen Ngồi thuyền qua song nước Vong Xuyên

当烦恼能开出一朵红莲 dāng fánnǎo néng kāi chū yī duǒ hóng lián tang phán nảo nấng khai tru i tủa húng lén Khi buồn phiền có thể nở ra một đóa sen hồng

莫停歇给我杂念 mò tíngxiē gěi wǒ zániàn mua thính xia cẩy ủa chá nen Đừng ngừng cho ta tạp niệm

左手指著月右手取红线 zuǒshǒu zhǐ zhe yuè yòushǒu qǔ hóng xiàn chủa sẩu chử chưa duê dâu sẩu trủy húng xen Tay trái chỉ trăng, tay phải giữ tơ hồng

赐予你和我如愿的情缘 cìyǔ nǐ hé wǒ rúyuàn díqíng yuán trư ủy nỉ hứa ủa rú doen tí trính doén Ban cho ta và chàng tình duyên như ước nguyện

月光中啊啊啊 yuèguāng zhōng ā ā ā duê quang chung a a a Dưới ánh trăng

你和我啊啊啊 nǐ hé wǒ ā ā ā nỉ hứa ủa a a a Chàng và ta

左手化成羽右手成鳞片 zuǒshǒu huà chéng yǔ yòushǒu chéng línpiàn chủa sẩu hoa trấng ủy dâu sẩu trấng lín p’en Tay trái hóa thành lông vũ, tay phải thành vảy cá

某世在云上某世在林间 mǒu shì zài yún shàng mǒu shì zài lín jiàn mẩu sư chai uýn sang mẩu sư chai lín chen Kiếp nào trên mây, kiếp nào trong rừng

愿随你用一粒微尘的模样 yuàn suí nǐ yòng yī lì wēi chén de múyàng doen xuấy nỉ dung i li uây trấn tơ mú dang Nguyện theo chàng dung hình dáng một hạt bụi trần

在所有尘世浮现 zài suǒyǒu chénshì fúxiàn chai xủa dẩu trấn sư phú xen Có ở khắp nơi trên trần thế

我左手拿起你右手放下你 wǒ zuǒshǒu ná qǐ nǐ yòushǒu fàngxià nǐ ủa chủa sẩu ná trỉ nỉ dâu sẩu phang xe nỉ Tay trái ta nắm chặt lấy chàng, tay phải buông chàng ra

合掌时你全部被收回心间 hézhǎng shí nǐ quánbù bèi shōuhuí xīn jiàn hứa chảng sứ nỉ troén pu pây sâu huấy xin chen Khi chắp tay lại, thu chàng vào trong tim

一炷香啊啊啊 yī zhù xiāng ā ā ā i chu xeng a a a Một nén hương

你是我无二无别 nǐ shì wǒ wú èr wú bié nỉ sư ủa ú ơ ú pía Chàng là ta, không tách rời

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]