Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Mẫu 02 đăng ký người phụ thuộc hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Năm 2018 này khi đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN vẫn khai theo mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN

Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính là mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN (Bắt đầu từ ngày 01/07/2015 Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN này thay thế Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

dang-ky-npt

Đối tượng làm mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN – tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc:

+ Ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên

+ Có thu nhập trên 9 triệu/tháng.

+ Đã có mã số thuế TNCN

>> Hướng dẫn cấp MST người phụ thuộc

>> Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Dưới đây là mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN – đăng ký giảm trừ gia cảnh:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu: [02] Bổ sung lần thứ:

[03] Họ và tên cá nhân có thu nhập:…………………………………………………………………

[04] Mã số thuế:

[05] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:………………………………………………………………………………………………..

[06] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[07] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

  1. I. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND / Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

1

2

3

  1. II. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:…………

…..…,ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đăng ký người phụ thuộc về tại đây: Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN

Hướng dẫn cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc:

Các vấn đề cần quan tâm khi đăng ký người phụ thuộc:

Trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc) Cá nhân đăng ký người phụ thuộc phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.. Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Sau khi đã hoàn thiện các cột chỉ tiêu với những thông tin yêu cầu, người lao động đăng ký người phụ thuộc thực hiện ký tên và ghi rõ ngày tháng đăng ký. Nộp cho cơ quan chi trả thu nhập

mau-dk-npt

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]