Sơ đồ tư duy Sinh học 10 Bài 1 ( Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Sơ đồ tư duy sinh học 10 phần 1 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Tóm tắt lý thuyết bởi Sơ đồ tư duy Sinh học 10 bài 1 tốt nhất. Hệ thống kiến ​​thức Sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống qua Sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm

Sơ đồ tư duy Sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Câu hỏi 1. Đơn vị tổ chức cơ bản của mọi sinh vật là:

A. đại phân tử

B. tế bào

C. mô

D. cơ quan

Câu 2. Tập hợp các cá thể cùng loài, sống trong một khoảng không gian nhất định vào một thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:

Dân số

B. Nhóm dân cư

C. quần xã sinh vật

D. hệ sinh thái

Câu 3. Cho các phát biểu sau về ô:

1. Tế bào chỉ được sinh ra nhờ quá trình phân bào.

2. Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.

3. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

4. Tế bào có khả năng trao đổi chất bằng phương pháp đồng hoá và dị hoá.

5. Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất gọi là nguyên phân.

Có bao nhiêu phát biểu trên đúng?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Khi nói về động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Tự tổng hợp chất hữu cơ để cung cấp cho hệ sinh thái

2. Tăng lượng oxy trong không khí

3. Cung cấp thực phẩm cho con người

4. Góp phần tạo cân bằng sinh thái

5. Nhiều loài có thể là mầm bệnh cho con người

6. Khi lượng tăng lên sẽ có hại cho cây trồng.

A. 5

B 4

C. 3

D. 2

Câu hỏi 5. Về nguyên tắc thứ bậc của cơ thể sống, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cấp độ tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp độ tổ chức cao hơn

B. Tất cả các cấp tổ chức sống đều được xây dựng từ cấp độ tế bào

C. Kích thước của cơ thể sống được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

D. Cơ thể chưa trưởng thành là đối tượng của cơ thể trưởng thành

Câu 6. Đối với những ý tưởng sau:

1. Được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

2. Là một hệ thống khép kín, có tính bền vững và ổn định.

3. Tiến hóa liên tục.

4. Một hệ thống mở, có khả năng tự điều chỉnh.

5. Có khả năng cảm ứng và chuyển động.

6. Thường xuyên trao đổi với môi trường.

Ý kiến ​​nào trên đây là đặc trưng của các cấp tổ chức sống cơ bản?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 7. Sự đa dạng của thế giới sinh vật được thể hiện ở đặc điểm nào sau đây?

1. Đa dạng về loài và nguồn gen

2. Sự đa dạng của lưới và chuỗi thức ăn

3. Sự đa dạng của các hệ sinh thái

4. Đa dạng sinh quyển

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 4

C. 1, 3, 4

D. 2, 3, 4

Câu 8. Tất cả các tổ chức sống đều là hệ thống mở. Tại sao?

A. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường

B. Vì khả năng tự điều chỉnh không đổi.

C. Vì không ngừng biến đổi và không ngừng biến đổi

D. Vì có khả năng sinh sản, cảm ứng và di chuyển

Câu 9. “Tổ chức sống thấp hơn là nền tảng mà tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích nguyên tắc nào của thế giới sống?

A. Nguyên tắc thứ bậc.

B. Nguyên tắc mở.

C. Nguyên tắc tự điều chỉnh.

D. Nguyên tắc bổ sung

Câu 10. Đặc điểm quan trọng nhất đảm bảo sự ổn định tương đối và ổn định của các cơ thể sống là gì?

A. Trao đổi chất và năng lượng

B. Sinh sản

C. Tăng trưởng và phát triển

D. Tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Câu 11. Đặc điểm nào sau đây chỉ có ở cơ thể sống mà không có ở vật không sống?

1. Tổ chức phân cấp

2. Là một hệ thống khép kín, ổn định và bền vững

3. Tiến hóa liên tục

4. Một hệ thống mở, có khả năng tự điều chỉnh

5. Có thể chạm và di chuyển

6. Thường xuyên trao đổi với môi trường

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 6

D. 2, 3, 5, 6

Câu 12. Các cấp tổ chức sống trên đây được sắp xếp theo nguyên tắc thứ bậc như

A. 2 → 1 → 3 → 4 → 5

B. 1 → 2 → 3 → 4 → 5

C. 5 → 4 → 3 → 2 → 1

D. 2 → 3 → 4 → 5 → 1

Câu 13. “Đàn voi rừng” thuộc cấp tổ chức nào sau đây?

A. Cá nhân.

B. Dân số.

C. Quần xã sinh vật

D. Hệ sinh thái

Câu 14. Tập hợp nhiều ô cùng loại và thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:

A. Hệ thống cơ quan

B. Mô hình

C. Thân

D. Cơ quan

Câu 15. Điều nào sau đây là sai về tế bào?

A. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống

B. Là đơn vị chức năng của tế bào sống

C. Gồm các mô

D. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử thành các bào quan

Câu 16. Chọn các câu sau theo thứ tự từ cấp độ thấp nhất đến cấp độ tổ chức sống cao nhất:

A. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã sinh vật

B. Quần xã sinh vật, quần thể, hệ sinh thái, sinh vật

C. Quần thể, quần xã sinh vật, sinh vật, hệ sinh thái

D. Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.

Câu 17. Điều sau đây đúng về hệ thống sống:

A. Một hệ thống mở

B. Có khả năng tự điều chỉnh

C. Thường xuyên trao đổi với môi trường

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 18. Về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cấp độ tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp độ tổ chức cao hơn.

B. Tất cả các cấp độ sống sót đều được xây dựng từ cấp độ tế bào.

C. Kích thước của các cơ thể sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn.

D. Cơ thể chưa trưởng thành phục tùng cơ thể trưởng thành.

Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Kết án

Câu trả lời

Kết án

Câu trả lời

Câu hỏi 1

GỠ BỎ

Câu 10

DỄ

Câu 2

Một

Câu 11

Câu 3

Câu 12

Một

Câu 4

Câu 13

GỠ BỎ

Câu hỏi 5

Một

Câu 14

GỠ BỎ

Câu 6

Một

Câu 15

Câu 7

Một

Câu 16

DỄ

Câu 8

Một

Câu 17

DỄ

Câu 9

Một

Câu 18

Một

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 10, Sinh học 10

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]