Lịch Sử 7 | Giải Lịch Sử 7 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Giải Sử 7 ngắn gọn | Soạn Lịch Sử lớp 7 | Lịch Sử 7 sách mới

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Soạn sử 7 ngắn nhất hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Lịch Sử 7 chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 7 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Lịch Sử 7 hơn.

Danh mục Giải Lịch Sử 7 sách mới

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Kết nối tri thức

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu

 • Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

 • Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

Chương 2: Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại

 • Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

 • Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Chương 3: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 7: Vương quốc Lào

 • Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia

Chương 4: Đất nước dưới thời các vương triều Ngô – Đinh – Tiền Lê (939 – 1009)

 • Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939 – 967)

 • Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 – 1009)

Chương 5: Đại Việt thời Lý – Trần – Hồ (1009 – 1407)

 • Bài 11: Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước (1009 – 1225)

 • Bài 12: Cuộc kháng chiến chống quân lược Tống (1075 – 1077)

 • Bài 13: Đại Việt thời Trần (1226 – 1400)

 • Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

 • Bài 15: Nước Đại Ngu thời Hồ (1400 – 1407)

Chương 6: Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ (1418 – 1527)

 • Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)

 • Bài 17: Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527)

Chương 7: Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

 • Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Cánh diều

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu

 • Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

 • Bài 3: Phong trào văn hóa Phục Hưng

 • Bài 4: Phong trào cải cách tôn giáo

 • Bài 5: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại

Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

 • Bài 6: Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc

 • Bài 7: Văn hóa Trung Quốc

Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

 • Bài 8: Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

 • Bài 9: Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến

Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 10: Khái quát lịch sử Đông Nam Á

 • Bài 11: Vương quốc Cam-pu-chia

 • Bài 12: Vương quốc Lào

Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV

 • Bài 13: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009)

 • Bài 14: Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)

 • Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075-1077)

 • Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

 • Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)

 • Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400-1407)

Chương 6: Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI

 • Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

 • Bài 20: Việt Nam thời Lê Sơ (1428-1527)

Chương 7: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

 • Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

 • Giải Lịch Sử và Địa Lí 7 Cánh diều

Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 7 – CD

 • Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI
 • Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại

Mục lục Giải bài tập Lịch Sử lớp 7 Chân trời sáng tạo

Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu

 • Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí

 • Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

 • Bài 4: Văn hóa phục hưng

 • Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo

Chương 2: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kì XIX

 • Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

 • Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Chương 3: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

 • Bài 8: Vương triều Gúp-ta

 • Bài 9: Vương triều Hồi giáo Đê-li

 • Bài 10: Đế quốc Mô-gôn

Chương 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

 • Bài 12: Vương quốc Cam-pu-chia

 • Bài 13: Vương quốc Lào

Chương 5: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

 • Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (938-1009)

 • Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009-1226)

 • Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

 • Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

 • Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407)

 • Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

 • Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)

 • Bài 21: Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kì XVI

 • Giải Lịch Sử và Địa Lí 7 Chân trời sáng tạo

Tài liệu cũ: Giải Lịch Sử lớp 7 sách cũ

Phần một: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

 • Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
 • Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
 • Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
 • Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
 • Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
 • Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
 • Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)

 • Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
 • Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
 • Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)

 • Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
 • Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
 • Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
 • Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
 • Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)

 • Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
 • Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
 • Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
 • Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)

 • Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
 • Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
 • Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
 • Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

 • Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
 • Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
 • Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
 • Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
 • Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
 • Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn
 • Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương 6: Việt nam nửa đầu thế kỉ XIX

 • Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
 • Bài 30: Tổng kết
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]