Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Tiếng anh lớp 7 unit 7 communication hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 7 Communication trang 76, 77 trong Unit 7: Traffic Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication (trang 76, 77) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 76 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read the conversation, paying attention to the highlighted parts (Nghe và đọc đoạn hội thoại, chú ý đến những phần được đánh dấu)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Nick: How does your mum get to work?

Minh: She goes by motorbike. What about your mum?

Nick: She usually goes by bus. Sometimes she cycles.

Hướng dẫn dịch:

Nick: Làm thế nào để mẹ của bạn đi làm?

Minh: Cô ấy đi bằng xe máy. Còn mẹ của bạn thì sao?

Nick: Cô ấy thường đi bằng xe buýt. Đôi khi cô ấy có chu kỳ.

2 (trang 76 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport your family members use everyday (Làm việc theo cặp. Lần lượt hỏi và trả lời về các phương tiện giao thông mà các thành viên trong gia đình bạn sử dụng hàng ngày)

Gợi ý:

A: How does your dad get to work?

B: He goes to work by motorbike. What about your dad?

A: He goes to work on foot because it’s not far to go to the hospital.

Hướng dẫn dịch:

A: Làm thế nào để bố bạn đi làm?

B: Ông ấy đi làm bằng xe máy. Bố bạn thì sao?

A: Ông ấy đi bộ đi làm vì đến bệnh viện không xa.

3 (trang 76 Tiếng Anh 7 Global Success): When you go on the road, which side do you keep, to the right or to the left? (Khi đi trên đường, bạn đi bên nào, bên phải hay bên trái?)

Which countries below keep to the left? Tick the correct answers (Những quốc gia nào dưới đây giữ bên trái? Đánh dấu vào các câu trả lời đúng)

Lời giải:

1. The United Kingdom (Vương quốc Anh)

3. Australia (Úc)

4. Thailand (Thái Lan)

4 (trang 77 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and check your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more than THREE words (Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn trong 3. Sau đó nghe lại và hoàn thành câu với không quá BA từ)

Bài nghe:

One explanation is that some countries use _____ as the UK.

Đáp án: the same system

Nội dung bài nghe:

The right side is the wrong side!

Do you know that there are many countries in the world where the traffic rule is to keep to the left? Some of these are the United Kingdom, Australia, Thailand, and so on. There are different explanations for this. One explanation is that some countries use the same system as the UK.

Hướng dẫn dịch:

Bên phải là bên sai!

Bạn có biết trên thế giới có nhiều quốc gia áp dụng luật giao thông là đi bên trái? Một số trong số này là Vương quốc Anh, Úc, Thái Lan, v.v. Có nhiều cách giải thích khác nhau cho điều này. Một giải thích là một số quốc gia sử dụng hệ thống tương tự như Vương quốc Anh.

5 (trang 77 Tiếng Anh 7 Global Success): Read the strange driving rules below (Đọc các quy tắc lái xe kỳ lạ dưới đây)

1. In Alaska, you are not allowed to drive with a dog on the roof of your car.

2. In Moscow, police will fine you if you drive a dirty car.

3. A man has to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand.

4. In South Africa, you have to let animals go first.

5. In Switzerland, you can’t wash your car on Sunday.

6. In Wisconsin, USA, you must always ride your bike with your hands on the handlebars.

Hướng dẫn dịch:

1. Ở Alaska, bạn không được phép lái xe với một con chó trên mái nhà.

2. Ở Moscow, cảnh sát sẽ phạt bạn nếu bạn lái một chiếc xe bẩn.

3. Một người đàn ông phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khi lái xe ở Thái Lan.

4. Ở Nam Phi, bạn phải thả động vật đi trước.

5. Ở Thụy Sĩ, bạn không thể rửa xe vào Chủ nhật.

6. Ở Wisconsin, Mỹ, bạn phải luôn đạp xe với tay trên ghi đông.

Work in groups. Which one do you think is the strangest? (Làm việc nhóm. Bạn nghĩ cái nào là lạ lùng nhất?)

Gợi ý:

The most strangest law is ” A man has to wear a shirt or T-shirt while driving in Thailand”. It is a little crazy because if you forget to wear a shirt or a T-shirt, you can’t drive. It’s inconvenient.

Hướng dẫn dịch:

Luật kỳ lạ nhất là “Một người đàn ông phải mặc áo sơ mi hoặc áo phông khi lái xe ở Thái Lan”. Hơi điên rồ vì nếu quên không mặc áo sơ mi hay áo phông thì không thể lái xe được. Thật bất tiện.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 7 lớp 7

 • Getting Started (trang 72, 73 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again and choose the correct answer

 • A Closer Look 1 (trang 74 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in A with the phrases in B… 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs

 • A Closer Look 2 (trang 75, 76 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with “It”. Use these cues… 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood

 • Skills 1 (trang 78 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the following text and choose the correct answer

 • Skills 2 (trang 79 Tiếng Anh lớp 7): 1. What can you see in this picture?… 2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C

 • Looking Back (trang 80 Tiếng Anh lớp 7): 1. Label each sign … 2. Fill in the gap with one word to complete the sentences

 • Project (trang 81 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find four traffic signs in your neighbourhood… 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k
You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]