Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 38 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Chào mừng bạn đến với Gmod.apk hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu bài viết Toán lớp 6 trang 38 tập 2 hi vọng sẽ giúp ích cho bạn

BÀI TẬP:

Bài 1 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính:

a) (frac{-2}{9} + frac{7}{-9})

b) (frac{1}{-6} + frac{13}{-15})

c) (frac{5}{-6} + frac{-5}{12}+frac{7}{18})

Trả lời:

a) (frac{-2}{9} + frac{7}{-9})= (frac{-2}{9} + frac{-7}{9})=(frac{(-2) +(-7)}{9}= frac{-9}{9}=1)

b) (frac{1}{-6} + (frac{13}{-15}) =(frac{-1}{6}+ frac{-13}{15}= frac{-5}{30}+frac{-26}{30}=frac{(-5) +(-26)}{30}=frac{-31}{30})

c) (frac{5}{-6} + frac{-5}{12}+frac{7}{18}= frac{-5}{6}+ frac{-5}{12}+frac{7}{18})

(=frac{(-5).6}{6.6}+frac{(-5).3}{12.3}+frac{7.2}{18.2}=frac{(-30)}{36}+frac{-15}{36}+frac{14}{36})

(=frac{(-30)+(-15)+14}{36}=frac{-31}{36})

Bài 2 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính một cách hợp lí:

a) (frac{2}{9}+ frac{-3}{10}+ frac{-7}{10})

b) (frac{-11}{6}+ frac{2}{5}+ frac{-1}{6})

c) (frac{-5}{8} +frac{12}{7}+frac{13}{8}+frac{2}{7})

Trả lời:

a)(frac{2}{9}+ frac{-3}{10}+ frac{-7}{10}=frac{2}{9}+(frac{-3}{10}+ frac{-7}{10})= frac{2}{9} + frac{-10}{10})(=frac{2}{9}+ (-1)= frac{2}{9} + frac{-9}{9}=frac{-7}{9})

b)(frac{-11}{6}+ frac{2}{5}+ frac{-1}{6}= (frac{-11}{6}+frac{-1}{6})+frac{2}{5}= frac{-12}{6}+frac{2}{5})(=(-2)+frac{2}{5}= frac{-10}{5}+ frac{2}{5}= frac{-8}{5})

c)(frac{-5}{8} +frac{12}{7}+frac{13}{8}+frac{2}{7}= (frac{-5}{8}+frac{13}{8}) + (frac{12}{7}+frac{2}{7}))= (frac{8}{8}+frac{14}{7}= 1 +2 =3)

Bài 3 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm số đối của mỗi phân số sau:

(frac{9}{25}; frac{-8}{27}; -frac{15}{31}; frac{-3}{-5}; frac{5}{-6})

Trả lời:

Số đối của (frac{9}{25}) là (frac{-9}{25})

Số đối của (frac{-8}{27}) là (frac{8}{27})

Số đối của (-frac{15}{31}) là (frac{15}{31})

Số đối của (frac{-3}{-5}) là (frac{-3}{5})

Số đối của (frac{5}{-6}) là (frac{5}{6})

Bài 4 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính:

a) (frac{5}{16}- frac{5}{24})

b) (frac{2}{11}+(frac{-5}{11}- frac{9}{11}))

c) (frac{1}{10}- (frac{5}{12}- frac{1}{15}))

Trả lời:

a) (frac{5}{16}- frac{5}{24})= (frac{5.3}{16.3}- frac{5.2}{24.2})=

(frac{15}{48}- frac{10}{48}=frac{5}{48})

b) (frac{2}{11}+(frac{-5}{11}- frac{9}{11}))= (frac{2}{11}+frac{-5}{11}- frac{9}{11}= frac{2+(-5)-9}{11}=frac{-12}{11})

c) (frac{1}{10}- (frac{5}{12}- frac{1}{15}))=(frac{1}{10}- frac{5}{12}+ frac{1}{15})= (frac{1.6}{10.6}- frac{5.5}{12.5}+frac{1.4}{15.4}= frac{6}{60}+frac{25}{60}+frac{4}{60})(=frac{6-25+4}{60}=frac{-15}{60}=frac{-1}{4})

Bài 5 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tính một cách hợp lí:

a) (frac{27}{13}-frac{106}{111} +frac{-5}{111})

b) (frac{12}{11}-frac{-7}{19} +frac{12}{19})

c) (frac{5}{17}-frac{25}{31} +frac{12}{17}+frac{-6}{31})

Trả lời:

a)(frac{27}{13}-frac{106}{111} +frac{-5}{111}=frac{27}{13} + (frac{-106}{111}+ frac{-5}{111}))(= frac{27}{13}+ frac{-111}{111}= frac{27}{13} -1)( = frac{27}{13}- frac{13}{13}= frac{14}{13})

b)(frac{12}{11}-frac{-7}{19}+frac{12}{19}= frac{12}{11}+(frac{7}{19}+frac{12}{19}))(=frac{12}{11} +frac{19}{19}=frac{12}{11}+1)(=frac{12}{11}+frac{11}{11}=frac{23}{11})

c) (frac{5}{17}-frac{25}{31} +frac{12}{17}+frac{-6}{31}=(frac{5}{17}+frac{12}{17})+(frac{-25}{31}+frac{-6}{31}))(=frac{17}{17}+frac{-31}{31}=1+(-1)= 0 )

Bài 6 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Tìm x, biết:

a) x – (frac{5}{6}=frac{1}{2})

b) (frac{-3}{4} – x = frac{-7}{12})

Phương pháp:

Số bị trừ= hiệu + số trừ

Số trừ= số bị trừ – hiệu

Trả lời:

a) x – (frac{5}{6}=frac{1}{2})

x = (frac{1}{2} +frac{5}{6})

x = (frac{3}{6}+frac{5}{6})

x = (frac{8}{6})

x =(frac{4}{3})

Vậy x=(frac{4}{3})

b) (frac{-3}{4} – x = frac{-7}{12})

x = (frac{-3}{4} – frac{-7}{12})

x = (frac{-3}{4}+frac{7}{12})

x = (frac{-9}{12}+frac{7}{12})

x = (frac{-2}{12})

x= (frac{-1}{6})

Vậy x= (frac{-1}{6})

Bài 7 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Một xí nghiệp trong tháng Giêng đạt (frac{3}{8}) kế hoạch của Quý I, tháng Hai đạt (frac{2}{7}) kế hoạch của Quý I. Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được bao nhiêu phần kế hoạch của Quý I?

Trả lời:

Tháng Ba xí nghiệp phải đạt được số phần kế hoạch của Quý I là:

(1-frac{3}{8}- frac{2}{7}= frac{56}{56} – frac{21}{56}- frac{16}{56}=frac{19}{56})

Bài 8 trang 38 SGK Toán lớp 6 tập 2 – Cánh Diều

Câu hỏi:

Bốn tổ của lớp 6A đóng góp sách cho góc thư viện như sau: tổ I góp (frac{1}{4}) số sách của lớp, tổ II góp (frac{9}{40}) số sách của lớp, tổ III góp (frac{1}{5}) số sách của lớp, tổ IV góp phần còn lại. Tổ IV đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp?

Trả lời:

Tổ IV đã góp số phần số sách của lớp là:

(1-frac{1}{4})- (frac{9}{40})- (frac{1}{5})= (frac{40}{40})-(frac{10}{40})- (frac{9}{40})- (frac{8}{40})= (frac{13}{40})

Giaibaitap.me

You might also like
Tắt Quảng Cáo [X]